top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.jsemkouc.cz a www.misteckoinspirace.cz  našimi klienty a zájemci o naše služby. 

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. 

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a je a bude s nimi nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

Obsah tohoto dokumentu:

  1. Obsah a účel

  2. Správce osobních údajů – kontakty

  3. Jaké osobní údaje zpracováváme a co je s nimi dál

  4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu

  5. Zpřístupnění osobních údajů dalším osobám

  6. Informace o vašich právech

  7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

________________________________________________________________________

II. Správce osobních údajů – kontakty

 

Ing. Veronika Hynková, sídlem K Remízku 407, 252 50 Vestec

IČ: 71683801

DIČ: CZ7055100404

Zapsaná v živnostenském rejstříku

ŽR Městský úřad Černošice č.j.OOZU/1909/2016/Se/4

 

Kontaktní e-mail je: veronika@jsemkouc.cz

Kontaktní telefon: +420 774 536 221

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a co je s nimi dál

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech půjde především o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, rezervačního systému pro lekce jógy a meditací a vstupního dotazníku pro účely koučinku. Osobní údaje pak jsou uchovávány v elektronické databázi. Tato databáze je hlavním zdrojem, který budeme jako společní správci spolu sdílet. 

Kromě uvedení údajů do webových formulářů k nám vaše data doputují i v případě, že je uvedete do zřízeného uživatelského účtu na našem webu. V některých případech půjde o údaje poskytnuté při osobním kontaktu, telefonicky, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger). 

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. 

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně. Zejména zdravotní stav a případná medikace jsou informace nutné pro klienty jógy, meditací, někdy i koučinku, aby objednaná služba byla dodána v souladu s klientovým aktuálním zdravotním a psychickým stavem. Tyto údaje nejsou povinné a klienti mají možnost rozhodnutí, jak s nimi naloží. Jsou však na ně tázáni pro profesionální účely těchto služeb před poskytnutím služby.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných a koupených službách, osobní údaje sdělené v průběhu individuálních sezení nebo seminářů, fotografie z našich seminářů a případných dalších živých akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

V živých setkáních jak koučinku, meditací nebo jógy naši klienti někdy sami sdílí a sdělují některé údaje o svém zdravotním stavu (aktuálním rozpoložení fyzickém i psychickém i stavu minulém). Tyto údaje dále nijak nearchivujeme a zpracováváme je ve spojení s klienty pouze pro zodpovězení jejich dotazů a vysvětlení pro ně i ostatní účastníky. Obdobně bývají sdělovány údaje o zdravotním stavu i při individuálních sezeních, jsou taktéž jednou z otázek vstupního dotazníku pro klienty koučinku. Tyto informace podléhají Etickému kodexu kouče dle ICF.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy, poskytnutí služby

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, dohodu o provedení služby a dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ , DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, informace o objednaných a koupených službách. V případě individuálních sezení i informace sdělené v jejich průběhu, stejně tak informace sdělené účastníky živých akcí.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Zpravidla půjde o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách, vyplněním vstupního dotazníku pro účely koučinku a naším potvrzením takové objednávky mailem a následně i osobně či telefonicky.

Ke stejnému účelu zpracováváme i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu, které sami sdílí V případě individuálních sezení jsou pro naplnění účelu sezení tyto údaje zpracovávány se souhlasem subjektu údajů. Pokud nám zdravotní údaje pošlete e-mailem nebo jiným komunikačním prostředkem a přejete si zodpovězení svého dotazu/konzultaci, potřebujeme od vás souhlas k takovému zpracování. 

Osobní údaje k účelu uzavření a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakoupené službě (tj. údaje uvedené na fakturách).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. 

V. Zpřístupnění osobních údajů dalším osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů.

Jedná se o účetní firmu Edob, s.r.o. a Poskytovatel IT služeb a úložiště Bravo Trade s.r.o.

VI. Informace o vašich právech

A. Právo na přístup k osobním údajům 

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. 

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mail veronika@jsemkouc.cz.  Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.jsemkouc.cz a www.misteckoinspirace.cz

 

Toto znění je účinné od 25.5.2018.

bottom of page